godziny otwarcia biura: pon-pt 8.00 - 17.30
e-mail: info@mjanimo.pl    
tel: +48 600 393 171    

Polityka Prywatności

 • Home
 • /
 • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Obowiązująca od 24.05.2018r.

Polityka prywatności to dokument określający zasady przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych. W poszczególnych punktach zawarte są opisy zbieranych danych oraz uzasadnienia.

Administrator

Administratorem Danych jest MJanimo sp. z o. o. ul. Kraszewskiego 26/14, 30 – 110 Kraków
e-mail: info@mjanimo.pl
tel: 12 421 41 68

Pozyskanie i cel przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy dobrowolnie w drodze kontaktu telefonicznego, mailowego lub bezpośredniego.

Są one niezbędne do: spisania umowy, wystawiania faktur oraz dokonywania płatności, świadczenia usług wynikających z zawartej umowy, działań marketingowych i handlowych, podtrzymania relacji z klientem, zapewnienia obsługi płatniczej, windykacji należności, archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i administracji prawnej.

Podanie danych osobowych:

 Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, oraz może zostać w każdym momencie anulowane. W tym celu należy wysłać wiadomość do Administratora z prośbą o usunięcie,edycję lub Państwa z bazy danych

Nie podanie ich uniemożliwia zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych. Wymagamy podania następujących danych:

Dla osób fizycznych Dla podmiotów gospodarczych
Imię i nazwisko Nazwa firmy
adres zamieszkania adres siedziby firmy
adres miejsca, gdzie ma zostać wykonana usługa adres miejsca, gdzie ma zostać wykonana usługa
nr telefonu i adres e-mail nr telefonu i adres e-mail
nr PESEL nr NIP / REGON

Jeżeli zajdzie taka potrzeba prawna możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Dane zbierane z innych źródeł:

 Administrator może również pozyskiwać Państwa dane osobowe z innych źródeł, takich jak:

 • rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS – w celu weryfikacji informacji podanych przez Kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie ograniczony do danych dostępnych
  w publicznych rejestrach
 • portali społecznościowych (np. Facebook, Instagram)

Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe możemy udostępniać kategoriom podmiotów, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (jednostki księgowe, prawnicze, informatyczne, partnerom handlowym) oraz (o ile jest to niezbędne) firmom kurierskim.

Udostępnianie danych osobowych:

 W niektórych sytuacjach Państwa dane są przekazywane innym podmiotom. Są to:

 • upoważnieni pracownicy, którym, Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty współpracujące z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • inne podmioty, dla których Państwo wyrazili zgodę;
 • wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy innych państw członkowskich UE
  (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na żądanie tych organów;
 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
 • dostawcom usług w chmurze;

Przechowywanie danych osobowych i okres ich przechowywania:

 Państwa dane osobowe przechowujemy zarówno na czas obowiązywania umowy z Państwem, jak i po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy lub w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń (np. windykacja) przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego.

Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawa klienta:

Klient ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich korygowania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu
  na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza
  je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 • wniesienia skargi, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze, daty od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze, ewentualnym źródle pozyskania danych, udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.